Aanvang en beëindiging van deelname

• De deelname kan op ieder willekeurige datum aanvangen. De deelname kan bestaan uit een particulierenabonnement of een bedrijvenabonnement, beide met verschillende tarieven gerelateerd aan het aantal kunstwerken waarover een deelnemer per bruikleenperiode wenst te beschikken. De aanmelding dient te geschieden door middel van een daarvoor bestemd inschrijfformulier. De deelname geldt voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.

•  Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden met een opzegtermijn van 3 maanden. Voor het bepalen van de opzegtermijn wordt bij een opzegging vóór de 16 de ,de maand waarin wordt opgezegd voor een volle maand gerekend, bij een opzegging op of na de 16 de gaat de opzegtermijn in op de eerste van de volgende maand. Bovendien geldt voor een bedrijvenabonnement dat de opzegging alleen kan geschieden tegen het einde van het kalenderjaar.

•  De stichting heeft het recht de deelname onmiddellijk beëindigd te verklaren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien de deelnemer de bijdrage niet op de gestelde tijdstippen voldoet of enig andere bepaling van dit reglement niet volledig of niet tijdig nakomt alsmede indien de deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel in een toestand van sanering natuurlijke personen verkeert of met betrekking van de deelnemer een aanvraag tot surséance van betaling of sanering natuurlijke personen aanhangig is.

•  De deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doen van zijn betaling, danwel voor voldoende saldo op giro- of bankrekening indien een automatische incasso is afgegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer direct en zonder enige vorm van ingebrekestelling in verzuim.

Bijdrage
•  Ter vereenvoudiging van de administratie worden deelnemers verzocht, indien zij over een giro- of bankrekening beschikken, een machtiging tot automatische afschrijving te verlenen.

•  De omvang van de door de deelnemer verschuldigde bijdrage kan door de stichting per de 1 ste van de maand worden gewijzigd. Een zodanige wijziging deelt de stichting ten minste 4 maanden tevoren schriftelijk aan de deelnemer mede.

•  Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel zal jaarlijks, steeds per de 1 ste januari, de bijdrage worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig de stijging of daling, welke de consumenten prijsindex Alle Huishoudens, door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld op de meest recente tijdsbasis, zal vertonen ten opzichte van het overeenkomstige cijfer van een jaar daarvoor. Hiertoe zal de tot de datum van aanpassing geldende bijdrage worden vermenigvuldigd met een factor welke wordt verkregen door het bovengenoemde prijsindexcijfer van de maand eindigend 2 maanden vóór de datum van de aanpassing van de bijdrage te delen door het prijsindexcijfer van de overeenkomstige periode een jaar daarvoor.

•  De betaling van de bijdrage, verhoogd met de omzetbelasting voorzover deze over de bijdrage is verschuldigd, geschiedt bij vooruitbetaling voor een periode van 3 maanden zonder verrekening, te voldoen voor de bedrijvenabonnementen uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum en voor de particulierenabonnementen uiterlijk vóór de aanvang van de periode waarop de betaling betrekking heeft. Bij aanmelding voor de 15 de van enige maand geldt de 1 ste van die maand als datum van toetreding. Bij aanmelding op of na de 15 de geldt als datum van toetreding de 1 ste van de volgende maand. Van het moment der aanmelding af kan de deelnemer van de diensten van de stichting gebruik maken, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van dit reglement. Bij aanmelding is naast de bijdrage tevens inschrijfgeld verschuldigd.

•  Een achterstallige bijdrage wordt verhoogd met de wettelijke interest van het door de deelnemer op de vervaldatum verschuldigde bedrag, gedurende iedere maand dat deze achterstand bestaat. Elke ingetreden maand wordt als een volle maand gerekend.

Diensten van de stichting
•  De deelnemer kan alleen dan van de diensten van de stichting gebruikmaken indien hij aan alle tegenover de stichting bestaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

•  Iedere deelnemer heeft het recht met inachtneming van de bepalingen van het tarief één of meer werken van de stichting in bruikleen te ontvangen.

•  De bruikleenperiode is vastgesteld op ten hoogste zes maanden, met dien verstande dat zij in ieder geval eindigt op de laatste dag van de zesde maand. In overleg met de stichting kan de bruikleenperiode eenmaal verlengd worden met zes maanden, indien het werk niet gereserveerd is voor een andere deelnemer.

•  De deelnemer is geheel vrij, met inachtneming van de in het vorige artikel omschreven termijnen, de werken te komen ruilen op een datum die hem past, gedurende de openingstijden van de kunstuitleen.

•  Bij beëindiging van de deelname is de deelnemer verplicht de werken uiterlijk bij het einde van de deelname aan de stichting terug te geven.

•  Indien de overeenkomst is opgezegd of de deelnemer is in verzuim, dient de deelnemer de werken per omgaande in te leveren. Bij gebreke van inlevering van de werken is de stichting gerechtigd, naast de achterstallige abonnementsgelden, de waarde van de werken als schadevergoeding te vorderen. De stichting behoudt zich het recht voor de maandelijkse bijdrage als gebruiksvergoeding op te vorderen indien de overeenkomst wel beëindigd of ontbonden is, maar de werken nog niet ingeleverd zijn.

•  De deelnemer is aansprakelijk voor schade aangebracht aan de door hem geleende werken. Het werk is evenwel verzekerd tegen brand, diefstal en transportschade (schade veroorzaakt door aanrijding of ongeval tijdens het vervoer). Bij glasbreuk geldt een eigen risico.

•  De deelnemer dient zelf het transport van en naar de stichting te verzorgen. Het verdient aanbeveling ieder werk apart in een doek of plaid te vervoeren.

•  De werken mogen niet in directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geïnstalleerd of bewaard en dienen te worden gevrijwaard tegen zonlicht.

•  De deelnemer is verplicht bij adreswijziging, alsmede in geval van beschadiging, vermissing of verloren gaan van de werken, de stichting hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

•  In alle gevallen waarin de stichting een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de deelnemer doet uitbrengen, of in geval van noodzakelijke procedures tegen de deelnemer, is de deelnemer verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan de stichting te voldoen.

Indien de deelnemer ondanks sommatie in gebreke blijft, behoudt de stichting zich het recht voor een incassobureau of deurwaarder in te schakelen.


Besteding van het kooptegoed
•  De stichting zal voor iedere deelnemer een jaarlijks vooraf door de stichting te bepalen gedeelte van zijn bijdrage als kooptegoed reserveren. Indien de stichting vóór de aanvang van het kalenderjaar geen wijziging van vorenbedoeld gedeelte heeft aangekondigd, blijft het voor het kooptegoed bestemde gedeelte, althans procentueel, voor het volgende kalenderjaar ongewijzigd. Over het kooptegoed wordt aan de deelnemer nimmer rente vergoed.

•  Iedere deelnemer heeft het recht het kooptegoed te besteden voor de aankoop van werken, waarover de stichting kan beschikken onder de hierna te melden voorwaarden, mits hij aan al zijn verplichtingen jegens de stichting heeft voldaan. Overigens kan een deelnemer aan het kooptegoed geen enkel recht of rechtsvordering ontlenen en worden mitsdien met name de vordering van de deelnemer tot uitkering in kontanten en tot verrekening uitgesloten.

•  Bij beëindiging van de deelname heeft de stichting het recht al hetgeen de deelnemer aan de stichting verschuldigd is, in mindering te brengen op het kooptegoed van de betrokken deelnemer. De besteding van het kooptegoed of het restant daarvan zal uiterlijk binnen één jaar na beëindiging van de deelname moeten geschieden. Niet tijdig bestede kooptegoeden vervallen aan de stichting.

•  Alle werken waarover de stichting beschikt kunnen in beginsel door de deelnemers worden gekocht, hetzij door besteding van het kooptegoed, hetzij op andere wijze. Daar de stichting slechts een bemiddelende functie vervult, geschiedt elke verkoop onder de bij nietvervulling ontbindende voorwaarde dat de betrokken kunstenaar zijn toestemming voor deze verkoop verleent. Bij het niet-vervuld worden van deze voorwaarde is de ontbinding van de koopovereenkomst tegenover de deelnemer slechts geldig indien de verklaring tot ontbinding binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst bij aangetekende brief aan de deelnemer ter kennis is gesteld.

•  De prijzen van het werk zijn op de achterkant daarvan aangebracht; prijsveranderingen worden voorbehouden.

•  De aankoop van een werk anders dan door besteding van het kooptegoed kan op nader vast te stellen voorwaarden door de stichting worden gefinancierd.

•  Het is verboden de werken te reproduceren behoudens met toestemming van de stichting en de kunstenaar.

•  Het staat de stichting vrij het reglement eenzijdig te wijzigen. Het gewijzigde reglement zal door de stichting aan alle deelnemers worden toegezonden.

Vastgesteld bestuursvergadering Stichting Beeldende Kunst West-Friesland d.d. 01 februari 1999.Gew. 22 aug. 06.